Miljöpolicy för Andersson Skog AB

Andersson Skog AB skall som förmedlare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Det är viktigt för oss att bedriva ett skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och är noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-32-7/v534)  samt FSC® (License Code: FSC-C089427) krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna och medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, där ILO:s kärnkonventioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Andersson Skog AB skall arbeta för att råvaran till största möjliga andel kommer från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk, och verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragsgivare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.