Certifiering

För att möjliggöra en långsiktig god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har skogsägaren en nyckelroll genom att certifiera sitt skogsägande. Genom att certifiera råvaran har vi ett viktigt miljöargument för våra kunder ute i världen. Därför arbetar Andersson Skog hela tiden med att öka andelen certifierat timmer enligt FSC® och PEFC. Men miljökraven i produktionen och miljömärkningen av virket är inte längre bara ett starkt säljargument, på flera av våra marknader är det ett krav.

Andersson Skog är certifierade genom FSC® och PEFC. Det innebär att vi bedriver ett ansvarsfullt arbete i skogen och endast köper råvara som kommer från ett hållbart skogsbruk.

Vi agerar även som ombud och erbjuder skogsägare att certifiera sig via Skogscertifiering Prosilva AB enligt både PEFCs och FSCs standarder.

Både Andersson Skog och de certifierade skogsägarna revideras av interna och externa revisorer.

Miljöpolicy för Andersson Skog

Andersson Skog skall som förmedlare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Det är viktigt för oss att bedriva ett skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden och är noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (Logolicence nr: PEFC/05-32-7/v534)  samt FSC® (License Code: FSC-C089427) krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna och medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, där ILO:s kärnkonventioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Andersson Skog skall arbeta för att råvaran till största möjliga andel kommer från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk, och verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragsgivare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.